1. Dane osobowe ujawnione w toku współpracy podlegają ochronie prawnej przewidzianej przepisami rozporządzenia 2016/679 (UE),
 2. Podmiot, który dane osobowe przekazuje jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2016/679 (UE).
 3. Podmiot, któremu dane osobowe są przekazywane, tj. zleceniodawca, zleceniobiorca, załadowca, rozładowcy, przewoźnik, strona umowy, przewoźnik sukcesywny, ubezpieczyciel itp. traktowany jest jako odbiorca danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia 2016/679 (UE).
 4. Do celów realizacji kontraktu / usługi / zlecenia* przekazuje się następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko*
  2. Numer telefonu*
  3. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości*
 5. Dane o których mowa w punkcie 4 mogą być przetwarzane wyłącznie do celów realizacji kontraktu / usługi / zlecenia* i nie mogą być użyte w przyszłości do innych celów, chyba, że takie użycie wynika z prawa UE lub / i krajowego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane o których mowa w punkcie 4 mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora Danych,
 7. Zleceniobiorca / Przewoźnik / Strona umowy / Uczestnik przewozu* której (któremu) dane są przekazywane podejmuje wszelkie środki do ochrony tych danych i wykorzystuje dane wyłącznie w takim celu, w jakim pierwotnie zostały jej przekazane; w przypadku zamiaru użycia danych w innym celu, należy uzyskać odrębną pisemną zgodę.
 8. W przypadku, gdy przekazane dane osobowe nie są już niezbędne podmiotowi, któremu dane te zostały przekazane, w szczególności po zakończeniu (wykonaniu) kontraktu / usługi / zlecenia, dane osobowe powinny być trwale usunięte, chyba, że obowiązek prawny sprzeciwia się takiemu działaniu.
 9. Wszelkie nieuprawnione ujawnienie danych osobowych w wyniku działania bądź zaniechania odbiorcy danych osobowych powinno być zgłoszone i szczegółowo opisane Administratorowi Danych Osobowych (ADO) nie później niż 72 godziny po zaistnieniu tych okoliczności. ADO jest uprawniony do żądania od odbiorcy DO dalszych wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zakresu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i konieczności podjęcia działań zaradczych. Informacje o których mowa w zdaniu poprzednim odbiorca danych osobowych przekazuje w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania wezwania do przekazania dodatkowych informacji. Jeżeli w wyniku nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych osoba, której dane dotyczą, poniesie szkodę materialną, odbiorca danych osobowych podlega pełnej odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnienie tych danych na zasadach ogólnych.
 10. Odbiorca danych osobowych jest uprawniony do dalszego przekazania danych osobowych, jeżeli wynika to z konieczności realizacji usługi, zgodnie z przepisami art. 6 lit. f rozporządzenia 2016/679 (UE).
 11. Dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia 2016/679 (UE), o czym odbiorca danych osobowych jest zobowiązany szczegółowo poinstruować dalszego odbiorcę danych osobowych.
 12. Klauzule przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie niezależnie, czy do realizacji głównej umowy związanej z przetwarzaniem danych osobowych dojdzie, jeżeli pomimo braku realizacji tej umowy zostały już przekazane dane osobowe.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące warunków ochrony danych osobowych zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności.
Powrót